My 3D WP Tag Cloud

Teamlid

Specialisaties: - Bedrijfsrecht - Consumentenrecht - Verenigingsrecht - Mediation

Recht op Garantie

Er zijn verschillende vormen van garantie waar u als consument aanspraak op kunt maken als er sprake is van een ondeugdelijk product. Als u een vraag heeft over garantie vindt u hier alle hulp en informatie. Mocht u er niet uitkomen, raadpleeg dan kosteloos een van onze teamleden.

Als consument heeft recht op een deugdelijk product. In de praktijk betekent dat u het product voor een bepaalde periode op een normale manier moet kunnen gebruiken. Wat u precies van een product mag verwachten, hangt onder andere af van het merk, de prijs en de eventuele mededelingen van de verkoper.

Garantie binnen zes maanden

Mocht het product binnen zes maanden na aankoop gebreken vertonen of stuk gaan, dan wordt, volgens de wet, verondersteld dat het gebrek al aanwezig bij de aanschaf van het product.
Dit wordt wanprestatie van de verkoper genoemd. Dit betekent dat het herstel of vervanging van het product voor rekening van de verkoper komt.
Bijvoorbeeld, als uw mobiele telefoon het binnen 6 maanden het begeeft en uw verkoper zegt dat u er onzorgvuldig mee bent omgesprongen, hij dit zal moeten bewijzen.
Anders heeft u gewoon recht op volledig herstel, een vervangende telefoon of uw geld terug.

Gaat het product na zes maanden stuk, dan moet u aan kunnen tonen dat er sprake is van een ondeugdelijk product. Dat komt erop neer, dat u moet aantonen het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Reparatie of vervanging

Als blijkt dat u een ondeugdelijk product heeft ontvangen van uw leverancier, heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging. Als de reparatie goedkoper is dan vervanging, dan mag de verkoper voor reparatie kiezen. De verkoper mag u nooit doorverwijzen naar de fabrikant, hij moet het probleem zelf oplossen. Als blijkt dat reparatie of vervanging niet mogelijk is, dan kunt de koopovereenkomst ontbinden en zal de verkoper u het aankoopbedrag terug moeten betalen. Indien u het artikel al langer gebruikt heeft, voordat het kapot ging, zal een redelijk deel van het aankoopbedrag terug betaald moeten worden. Bijvoorbeeld als een wasmachine na drie jaar gebruik, zodanig kapot is, dat hij niet meer gerepareerd kan worden is het redelijk dat u 40 tot 50 procent van het aankoopbedrag terug krijgt. Want van een wasmachine mag u verwachten dat deze zeker een jaar of vijf meegaat (bij een duurder merk als bv Miele, zelf tot zeker 10 jaar, dus dan zou u 60 boy 70% terug moeten krijgen.

Fabrieks- of verkopersgarantie

Sommige bedrijven zeggen dat u maar één jaar garantie heeft (of iets langer) en  bieden dan  extra fabrieks- of verkopersgarantie aan. Dit is een aanvulling op het wettelijke recht op garantie. Vaak houdt deze garantie alleen maar in, dat de verkoper voor een bepaalde periode garandeert dat het product geen mankementen vertoont. Is een standaard garantieperiode echter afgelopen, dan heeft u nog steeds recht op reparatie of vervanging van het product, als u mocht verwachten dat het product langer dan de geboden garantieperiode zou meegaan.

Het heeft dus (bijna nooit) geen zin om extra garantie bij een apparaat te kopen, want dat recht op garantie had u al. Dat is wettelijk zo geregeld.
De verkoper krijgt hiervoor een dikke bonus, en u koopt iets, waar u toch al recht op had !!

Wat gebeurt er als ik een rekening te laat betaal?

Natuurlijk vinden wij, dat u altijd uw rekeningen dient te betalen (tenzij u het niet met de rekening eens bent, dus deze “betwist”).
Als u echter, door omstandigheden, te laat betaalt, heeft u als consument toch nog rechten.
Deze rechten*  beschermen u, sinds 2012 tegen te hoge en/of onterechte incassokosten.

Als u een rekening, om welke reden dan ook, niet op tijd betaalt en de op de rekening vermelde betalingstermijn is verstreken, dan krijgt u na verloop van tijd een betalingsherinnering (aanmaning).
Deze herinnering/aanmaning wordt de ’14-dagen-herinneringsbrief’ genoemd, omdat uw leverancier (de schuldeiser), het recht heeft om binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief betaling van de rekening te eisen. Deze brief is verplicht als u (de schuldenaar) een consument is.
Zolang u geen herinnering/aanmaning heeft ontvangen, gaat ook de 14 dagen termijn nog niet in.

Incassokosten
Pas na het verstrijken van de termijn van 14 dagen mag de schuldeiser incassokosten eisen.
Incassokosten die voor het verstrijken van deze termijn in rekening gebracht worden, hoeft u dus niet te betalen. U mag binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning, gewoon de rekening voldoen, en als daar incassokosten bij staan, mag u deze zelf in mindering brengen.

Het minimumbedrag aan incassokosten die in rekening mogen worden gebracht bedragen tegenwoordig 40 euro. Dit bedrag wordt hoger, naarmate het bedrag op de rekening ook hoger is.

Als u het wel eens bent met de rekening, dan kunt u deze het beste binnen de normale betalingstermijn, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de 1e herinneringsbrief/aanmaning betalen. Dit omdat anders de kosten snel voor u oplopen, en deze worden, mocht het tot een rechtszaak komen, en u in het ongelijk gesteld wordt, door een rechter niet verlaagd.
Bovendien blijft dan uw relatie met uw leverancier ook beter.

* Wet Incassokosten
Om consumenten hiertegen te beschermen, is in 2012 de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden (ook wel: ). Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om, de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten. Van deze wet mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

Heb ik recht op een aangepast contract als ik veel overwerk?

Zeker in drukke periodes kan het gebeuren, dat u veel meer uren werkt dan in uw contract staat. Als dit niet om een duidelijk van tevoren afgesproken periode gaat (bijvoorbeeld omdat een collega met zwangerschapverlof is) heeft u wellicht recht op een nieuwe (meer uren) arbeidsovereenkomst.Waarom moet ik hier werk van maken?

Maakt u hier geen werk van dan mist u mogelijk een groot stuk van uw loon tijdens ziekte, bij ontslag en daarnaast heeft u een lagere opbouw van vakantie.

Heeft u in de afgelopen 13 weken steeds meer uren gewerkt dan in uw contract staat, dan ontstaat een zogeheten rechtsvermoeden dat u een arbeidsomvang heeft gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 13 weken. Uw werkgever dient u dus voor dat gemiddelde aantal uur in te roosteren en door te betalen. Ook als er geen werk voor u is!

Laat uw werkgever dit schriftelijk weten en vraag of hij uw arbeidsovereenkomst aanpast naar de nieuwe situatie.

Laat uw werkgever zelf ook schriftelijk (per brief of e-mail) weten dat u beschikbaar bent om de extra uren te blijven werken. Mocht hij geen gehoor geven aan je verzoek, neem dan contact op met ons.

 

De juridische term voor dit heet ‘een rechtsvermoeden’.  Als uw werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, moet hij (niet u) dit weerleggen. Hij moet bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is. En dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is. (Hij kan van tevoren duidelijk hebben aangegeven dat de extra uren die je maakt maar voor een bepaalde periode zijn. Bijvoorbeeld omdat één van je collega’s met zwangerschapsverlof is.)

Let op !! Mocht u parttime werken en niet meer uren willen of kunnen werken, dan vraagt u natuurlijk niet om een contract aanpassing, want uw werkgever kan u dan natuurlijk ook verplichten om de nieuwe contracturen te werken. Zelfs als u dat minder goed uitkomt. Bijvoorbeeld omdat u ook uw kinderen nog thuis heeft, voor iemand moet zorgen of omdat u door een iets hoger inkomen bepaalde toeslagen misloopt.

Werkt elke advocaat op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtshulp) ?

Of een advocaat op basis van toevoeging werkt, mag hij zelf bepalen. Niet iedere advocaat of hulpverlener werkt op basis van toevoeging.
Dus bespreek dat eerst met uw advocaat. Veel advocaten bieden u een gratis telefonisch adviesgesprek of een gratis adviesgesprek op hun kantoor aan.
Tijdens dit gesprek kunt u aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor een toevoeging. De advocaat of adviseur zal beoordelen of u met uw vraag/probleem bij het juiste kantoor bent. Er zijn verschillende onderdelen in het recht (bv consumentenrecht, erfrecht, arbeidsrecht etc.) het kan best zo zijn, dat de advocaat of adviseur die u heeft uitgezocht, te weinig kennis heeft op een bepaald rechtsgebied. Een eerlijke advocaat zal u dat dan ook laten weten, en u desnoods doorverwijzen naar een collega of zelfs een ander kantoor.
Ook kan het zijn dat uw advocaat tijdens dat gesprek tot de conclusie komt, dat u zo weinig of zelfs geen kans maakt om ’te winnen’, dat deze u zal afraden om verder te gaan met juridische stappen. Deze zouden u onnodig op extra kosten jagen. Het is niet leuk om dat te horen te krijgen, maar u kunt er vanuit gaan, dat de advocaat u eerlijk adviseert, wat in uw belang het beste is.

Garantie – Conformiteitbeginsel

“Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten.”

In Nederland blijft de verkoper niet slechts tijdens de garantie, maar in feite onbeperkt aansprakelijk, zolang dat tenminste redelijkerwijze kan worden verlangd.

Stel dat een product, bijvoorbeeld een wasmachine, een gebruiksduurverwachting heeft van 10 jaar en na 7 jaar doet zich een gebrek voor, dan is de verkoper hierop volgens ons recht alsnog aan te spreken. Dit laatste is geregeld in artikel 17 van Boek 7 BW. Dat zegt dat degene die iets verkoopt (een artikel of een dienst) de plicht heeft een goed product te leveren.

Dit is het zogenaamde conformiteitbeginsel. Dit houdt in dat het product moet voldoen aan de verwachtingen die u als consument redelijkerwijze mag hebben. Zo mag u verwachten dat een wasmachine niet binnen drie jaar versleten lagers heeft of dat een accu van een laptop binnen 6 maanden al niet meer oplaadt.

De klant heeft dus ook rechten na (buiten) de garantietermijn. Maar; dit betekent niet dat het altijd volledig kosteloos moet. Ook de klant zal een deel van de kosten redelijkerwijs moeten dragen, per slot van rekening heeft het apparaat een tijd goed gefunctioneerd.