My 3D WP Tag Cloud

Voorwaarden

1.1
ImatiX heeft ten doel het gratis verlenen van juridisch advies. Deze dienst wordt verleend door juristen en studenten aan juridische opleidingen, die op vrijwillige basis voor ImatiX werkzaam zijn. (het “Team”)

1.2
Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door ImatiX. De leden van het Team en degenen die voor of ten behoeve van ImatiX, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn. Zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan ImatiX, aan het Team of aan een of enkele leden van het Team, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door ImatiX wordt onderhouden (www.ImatiX.nl).

1.4
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door ImatiX uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan, en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekkingen als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.

2.1
ImatiX heeft het recht naar eigen inzicht te beoordelen of zij in staat is om een opdracht te aanvaarden en uit te voeren. In ieder geval aanvaardt ImatiX geen opdrachten:
* waarvoor een mate van specialistische kennis is vereist die ImatiX niet heeft;
* waarmee een te groot belang is gemoeid, financieel of anderszins. Een te groot belang is in ieder geval aanwezig in geval van een belang ter waarde van EUR 2.000 of meer.
* zaken die onder het strafrecht vallen, anders dan van het slachtoffer.

2.2
ImatiX aanvaardt slechts opdrachten van natuurlijk personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Opdrachten van studenten, die verband houden met studieopdrachten, worden niet door ImatiX in behandeling genomen. Of hiervan sprake is, is ter vrije beoordeling van ImatiX.

2.3
Indien ImatiX de opdracht aanvaardt om een van de in dit artikel genoemde redenen, zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Indien mogelijk zal ImatiX de opdrachtgever doorverwijzen naar een derde die de opdracht wel kan uitvoeren.

2.4
Indien ImatiX van mening is dat haar diensten worden gebruikt voor een doel dat naar inzicht van ImatiX niet is toegestaan, niet door haar is gewenst of in strijd is met deze algemene voorwaarden, dan kan ImatiX de opdrachtgever het recht ontzeggen om nog langer van haar diensten gebruik te maken.

3.1
De uitvoering van een opdracht geschiedt door beantwoording van de vraag van de opdrachtgever per email door een van de leden van het Team.

3.2
ImatiX heeft het recht om de opdracht naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet in gedeelten.

3.3
ImatiX zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren, maar staat niet in voor de juistheid van haar informatie en adviezen. De opdrachtgever is zich ervan bewust en aanvaardt dat de informatie en adviezen gegeven worden door studenten die op vrijwillige basis voor ImatiX werkzaam zijn. De opdrachtgever zal niet zonder meer afgaan op de door ImatiX en (een of enkele leden van) het Team gegeven informatie en adviezen.

3.4
ImatiX streeft naar een zo spoedig mogelijke uitvoering van de opdracht. Overschrijding van de overeengekomen of door de opdrachtgever gestelde duur van de werkzaamheden vormt geen tekortkoming aan de zijde van ImatiX en geeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

4.
ImatiX zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de gegevens van de opdrachtgever. Daarbij geldt het volgende:
* de opdrachtgever verleent ImatiX toestemming om gegevens ter kennis te brengen van het Team en van diegenen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht
* de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

5.1
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht – daaronder begrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten.

5.2
Aan de door ImatiX, het Team of een of enkele leden van het Team geleverde informatie, adviezen en ondersteuning kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3
ImatiX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van haar website en de informatie daarop of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen, schade als gevolg van onvoldoende beveiliging van de website of schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website van ImatiX of van informatie op of via een website waarnaar op de website van ImatiX verwezen wordt.

5.4
De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van ImatiX. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een half jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

6.
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in hun geheel niet aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van partijen gestalte wordt gegeven.

7.
ImatiX heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk van een wijziging op de hoogte worden gesteld.

8.
Iedere rechtsbetrekking tussen ImatiX en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.