My 3D WP Tag Cloud

aanmaning

Wat gebeurt er als ik een rekening te laat betaal?

Natuurlijk vinden wij, dat u altijd uw rekeningen dient te betalen (tenzij u het niet met de rekening eens bent, dus deze “betwist”).
Als u echter, door omstandigheden, te laat betaalt, heeft u als consument toch nog rechten.
Deze rechten*  beschermen u, sinds 2012 tegen te hoge en/of onterechte incassokosten.

Als u een rekening, om welke reden dan ook, niet op tijd betaalt en de op de rekening vermelde betalingstermijn is verstreken, dan krijgt u na verloop van tijd een betalingsherinnering (aanmaning).
Deze herinnering/aanmaning wordt de ’14-dagen-herinneringsbrief’ genoemd, omdat uw leverancier (de schuldeiser), het recht heeft om binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief betaling van de rekening te eisen. Deze brief is verplicht als u (de schuldenaar) een consument is.
Zolang u geen herinnering/aanmaning heeft ontvangen, gaat ook de 14 dagen termijn nog niet in.

Incassokosten
Pas na het verstrijken van de termijn van 14 dagen mag de schuldeiser incassokosten eisen.
Incassokosten die voor het verstrijken van deze termijn in rekening gebracht worden, hoeft u dus niet te betalen. U mag binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning, gewoon de rekening voldoen, en als daar incassokosten bij staan, mag u deze zelf in mindering brengen.

Het minimumbedrag aan incassokosten die in rekening mogen worden gebracht bedragen tegenwoordig 40 euro. Dit bedrag wordt hoger, naarmate het bedrag op de rekening ook hoger is.

Als u het wel eens bent met de rekening, dan kunt u deze het beste binnen de normale betalingstermijn, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de 1e herinneringsbrief/aanmaning betalen. Dit omdat anders de kosten snel voor u oplopen, en deze worden, mocht het tot een rechtszaak komen, en u in het ongelijk gesteld wordt, door een rechter niet verlaagd.
Bovendien blijft dan uw relatie met uw leverancier ook beter.

* Wet Incassokosten
Om consumenten hiertegen te beschermen, is in 2012 de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden (ook wel: ). Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om, de zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten. Van deze wet mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken.